D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Ninh Thuận trên các báo, tạp chí 561

Thông tin Tư liệu Ninh Thuận về các lĩnh vực trên các báo tạp chí trung ương, địa phương, số hóa xây dựng CDSL toàn văn

Sách chuyên đề 16

Các bộ sách chuyên đề về các sự kiện

Sách nói 2440

Chuyển thể từ các câu chuyện hay, ý nghĩa trong các cuốn sách sang dạng âm thanh với những chất giọng đọc rõ, kể truyền cảm

Tài liệu địa phương 24

Các bộ sưu tập số chuyên đề, dữ kiện về địa phương

Tài liệu số 529

Sách tất cả các lĩnh vực

Bộ sưu tập nổi bật